Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
SiB 174; PC927
SiB 174; PC927

Name

SiB 174; PC927 là chất lỏng không màu, ăn mòn và dễ cháy có amoniac như mùi hương.


SiB 174; PC927

Dữ liệu kỹ thuật


SCPTB0. CC.


Ứng dụng


SiB 174; PC927 translucent silicone có thể được dùng như một Nhân viên bảo vệ trong sản xuất hóa chất nông nghiệp.


Đóng gói và Kho chứa
Mẫu? Diễn? Đánh? Kỹ?
Truyền: Name Hoa
SiB 174; PC927