Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Ứng dụng

Trình đầu cuốiGenericName

Ứng dụng

Amino silvanes*nbsp; là chức năng sinh dục hữu cơ sở hữu các chủng phi-min và nhóm hydrolysable Di-oxysill.


Với tính chất, lợi ích và ứng dụng/ lợi dụng của sio, hai nguyên tố tự động của nó cho phép tồn tại; silane*nbsp; dầu silicone để kết hợp hóa chất với cả chất vô cơ và chất hữu cơ dưới nhiệt độ nhất định, nhờ đó làm bộ trưởng chất bám, sửa đổi bề mặt và làm phản ứng cho việc sửa đổi sản phẩm.


Những người đó; Các chất silicone công nghiệp có thể cải thiện kết dính hóa chất của nhựa trước chất vô cơ và chất gia tăng.