Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Name=Công kích nhanh Name

Name=Công kích nhanh Name

Nhân viên kết nối Silane, như một hợp chất hữu cơ hữu hiệu hóa, có thể dùng làm người quảng cáo adherence. Nó sẽ cung cấp một kết hợp hóa học hoặc giao tiếp giữa chất phơi biển silicon và phương tiện vô cơ hay hữu cơ. trên:


Để được thăng chức cam kết, Đặc vụ gắn kết Silane có thể được dùng trực tiếp như một phụ huynh trong việc sản xuất RTV-1 Silicoe Sealants .


silane_as_adhesion_promoter_figure_1_-_1280. png


SCPTB0. CC.