Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
Phương pháp hydro của chất phối hợp Silane

Phương pháp hydro của chất phối hợp Silane

Phương pháp hydro của chất phối hợp Silane

1. Có lẽ chất hydrolysis of silane Đã kết hợp với


Silane Đã trở nên khó khử trong nước mà không có các chất dẻo, và chu kỳ hydrolysis is is very long. Khi chất móc nối silane được phun nước, nó sẽ được kèm theo một phản ứng phụ của polyHết đũa, và sản phẩm polyHết Cứu thương sẽ mưa ở dưới đáy nước, và nó sẽ ảnh hưởng tới tác dụng của nó.


2. Phương pháp hydrolysis of silane Cặp agent


First of all, both weakly công and weakly yeah-ly solutions can promote the hydrolysis of the silane connecting agent ..z Một số cơ động bẩn nạn với tập trung công hoặc cơ sợ rất dễ bị lấp bơ bơ bơ bởi, vì chúng cũng sẽ dùng cái giáp của các nhà bệnh vũ hộp tớ này và điều đói giáp na


Silanes, những nhóm của chính họ có ảnh hưởng yếu đến pH của dung dịch nước có thể được điều chỉnh bằng cách thêm axit acetic, amoniac và các loại chất khác để điều chỉnh pH của dung dịch nước có thể làm cho chất móc nối silane dễ khử dịch. Thứ hai, khi chất kết nối silane được khử, một số lượng lớn cacbon, ethanol, và các dung môi khác có thể phân biệt được với nước. Điều này được xác định bởi nhóm X trong cấu trúc silane. Nếu chất lỏng tạo ra trong suốt quá trình lọc khí nối silane được bơm vào nước trước, chất phối hợp silane có thể bị phân tán hoàn to àn trong dung dịch nước và chất lỏng này sẽ bị phân tán hoàn toàn. Cắt.


Nếu một lượng nhỏ ethanol được thêm vào dung dịch nước trước khi bị hydrolysis of the vinyl silane PC620, chất móc nối silane hình dạng mỏ dầu sẽ dễ phân tán hơn với dung dịch nước, và nó không dễ dàng để bảo đảm và tích tụ. Thêm vào đó, khi chất móc nối silane được phun hydrolysationed, thì cần phải kích hoạt đủ để tạo ra các chất nối silane có thể tiếp xúc đầy đủ với nước. Việc này có thể làm giảm các phản ứng đa dạng Mô tả giữa các phân tử nhân tạo dải, do tiếp xúc với nhau, nếu không thì sẽ rất khó khăn để khử phải một khi nào bị đa dạng Mô tả.